در این وبینار  روش های هدفمند تبلیغات و بازاریابی در شبکه های اجتماعی به تفصیل توضیح داده شده است.

هر کسب و کاری دارید بادیدن این وبینار می توانید تبلیغات موردنیاز خود را برای محصول یا خدمات خودتان با استراتژی مخصوص  انجام دهید.

دانلود فایل آموزش داده شده در وبینار بالا