خرید بازدید اتوماتیک و خودکار ویدیو (اتو ویو)
بازدید اتوماتیک سایت ما، به صورت خودکار پست های جدیدتان را تشخیص می دهد و برای انها ویو ایجاد می‌کند .

بازدید اتوماتیک برای ۱۰ پست آینده

انتخاب خود را به واسطه هر یک از خدمات زیر دریافت کنید و سفارش مدنظرتان را با ساده ترین روش ممکن ثبت کنید

۲۰۰ بازدید اتوماتیک

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۲۵۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰ بازدید اتوماتیک

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۴۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰ بازدید اتوماتیک

۱K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۸۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰ بازدید اتوماتیک

۲K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱۵۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۳۰۰۰ بازدید اتوماتیک

۳K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۲۲۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰۰ بازدید اتوماتیک

۵K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۳۵۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰۰ بازدید اتوماتیک

۱۰K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۶۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰۰ بازدید اتوماتیک

۲۰K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱۱۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰K بازدید اتوماتیک

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۲۵۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰K بازدید اتوماتیک

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۴۸۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۵۰K بازدید اتوماتیک

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱۲۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰K بازدید اتوماتیک

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۲۰۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

بازدید اتوماتیک برای ۲۰ پست آینده

انتخاب خود را به واسطه هر یک از خدمات زیر دریافت کنید و سفارش مدنظرتان را با ساده ترین روش ممکن ثبت کنید

۲۰۰ اتو ویو

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۵۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰ اتو ویو

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۸۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰ اتو ویو

۱K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۱۶۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰ اتو ویو

۲K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۳۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۳۰۰۰ اتو ویو

۳K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۴۴۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰۰ اتو ویو

۵K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۷۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰۰ اتو ویو

۱۰K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۱۲۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰۰ اتو ویو

۲۰K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۲۲۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰K اتو ویو

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۵۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰K اتو ویو

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۹۶۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۵۰K اتو ویو

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۲۲۴۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰K اتو ویو

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۴۰۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

بازدید اتوماتیک برای ۵۰ پست آینده

انتخاب خود را به واسطه هر یک از خدمات زیر دریافت کنید و سفارش مدنظرتان را با ساده ترین روش ممکن ثبت کنید

۲۰۰ بازدید خودکار

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۲۵۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰ بازدید خودکار

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۲۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰ بازدید خودکار

۱K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۴۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰ بازدید خودکار

۲K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۷۵۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۳۰۰۰ بازدید خودکار

۳K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۱۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰۰ بازدید خودکار

۵K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۷۵۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰۰ بازدید خودکار

۱۰K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۳۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰۰ بازدید خودکار

۲۰K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۵۵۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰K بازدید خودکار

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۲۵۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰K بازدید خودکار

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۲۴۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۵۰K بازدید خودکار

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۶۰۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰K بازدید خودکار

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

ملیت اکانت‌ها ایرانی

تشخیص و شروع فوری پس از پست جدید شما

رصد هوشمند شبانه‌روزی پیج شما برای تشخیص پست جدید

کاملا سازگار با قونین اینستاگرام

امن و مطمئن برای پیج شما

پسوردتون رو از شما نمی پرسیم

بازدید خودکار چیست؟ و چرا باید خرید؟

با فعال کردن سرویس ویو اتوماتیک بعد از قرار دادن پست جدید بر روی پیچتان دیگر نیاز نیست که برای ثبت سفارش مجدد به سلام رویا مراجعه کنید.
✔ این سرویس در میان سلبریتی ها و اینفلوئنسرها بسیار محبوب است.
✔ باخرید یک بسته میتوانید برای هر پست خودت خودکار ویو خریداری کنید.

مزایا خرید بازدید خودکاراز سلام رویا

⚜ پشتیبانی فعال و حرفه‌ای
⚜ کارشناسان خبره
⚜ شانس ورود به اکسپلور
⚜ بالارفتن نرخ تعامل پیج

قطعا خرید هر بار بازدید برای هر پست فرایندی زمانبر است از سویی دیگر ممکن است گاهی فراموش کنید بازدید بخرید اینجاست که زمانی که تعداد بازدیدهای واقعی شما کم باشد و هنوز بازدیدهای خریدار شده منجر به افزایش بازدید واقعی شما نشده باشد اعتبار شما را نزد کاربران تان به شدت پایین می آورد. بهترین راهکار در این زمان خرید بازدید خودکار است تا زمانی که بتوانید اعتبار و اعتماد بیشتر نزد مخاطبانتان جلب کنید.

 

سرویس بازدید خودکار هایدریم به این صورت است که قبل از اقدام به انتشار پست های خود می توانید برای هر تعداد پست بعدی خود به هر میزانی که می خواهید بازدید تهیه کنید. اینجاست که سرویس خرید بازدید اتوماتیک فرایند خود را شروع می کند و دیگر نیاز نیست قبل از انتشار هر پست جداگانه اقدام به خرید نمایید یا حتی به ما اطلاع دهید چرا که به محض انتشار پست ویدیویی شما بازدید اعمال می شود

در هر ساعتی از شبانه روز …

اگر بازدید پست های شما کم باشد اعتبار شما نزد فالوورهایتان کمتر می شود از سویی دیگر سایر کاربران اینستاگرام نیز با دیدن میزان کم بازدید شما کمتر ترقیب به فالوو کردن اکانت شما یا خرید محصولات شما می شوند. 

چرا که سرویس بازدید خودکار در ۲۴ ساعت شبانه روز اکانت شما را رصد می کند و به محض انتشار پست ویدیویی بلافاصله بازدید ها را اعمال می کند.

سرویس بازدید اتوماتیک برای اخرین پست شما و پست های آتی اعمال می شود اما تاثیری روی پست های قبل تر ندارد. 

برای افزایش بازدید پست های قبلی خود و طبیعی تر شدن هر چه بیشتر روند افزایش بازدید خود می توانید اقدام به خرید بازدید پست در سوریس های دیگر ما نمایید و از طریق سرویس فوق شما می توانید یک پست یا چند پست قدیمی خود را انتخاب نمایید و برای هر یک به راحتی بازدید خریداری نمایید.

ممکن است باز هم سوالاتی داشته باشید

اگر در بین موارد زیر پاسخ خود را پیدا نکردید، تیم پشتیبانی صمیمی ما برای مشورت دادن به شما آماده اند.

سوالات متداول

به محض ثبت سفارش شما در سایت عملیات ویو شروع خواهد شد.

بله

این کار به وسیله ربات ویو اتوماتیک  سایت ما انجام می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که چه روزی یا چه ساعتی پستتون رو آپلود کنید.

سابقه کاری ما معرف کیفیت خدمات ما و اعتماد مشتریان ما است.

همچنین داشتن نماد اعتماد الکترونیک نیز فاکتوری دیگر در جهت جلب اعتماد مشتریان ما است.

پشتیبانی ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته