خرید بازدید اتوماتیک و خودکار ویدیو (اتو ویو)
بازدید اتوماتیک سایت ما، به صورت خودکار پست های جدیدتان را تشخیص می دهد و برای انها ویو ایجاد می‌کند .

بازدید اتوماتیک برای ۱۰ پست آینده

انتخاب خود را به واسطه هر یک از خدمات زیر دریافت کنید و سفارش مدنظرتان را با ساده ترین روش ممکن ثبت کنید

۲۰۰ بازدید اتوماتیک

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۲۵۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰ بازدید اتوماتیک

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۴۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰ بازدید اتوماتیک

۱K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۸۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰ بازدید اتوماتیک

۲K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱۵۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۳۰۰۰ بازدید اتوماتیک

۳K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۲۲۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰۰ بازدید اتوماتیک

۵K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۳۵۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰۰ بازدید اتوماتیک

۱۰K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۶۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰۰ بازدید اتوماتیک

۲۰K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱۱۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰K بازدید اتوماتیک

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۲۵۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰K بازدید اتوماتیک

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۴۸۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۵۰K بازدید اتوماتیک

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱۲۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰K بازدید اتوماتیک

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۲۰۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

بازدید اتوماتیک برای ۲۰ پست آینده

انتخاب خود را به واسطه هر یک از خدمات زیر دریافت کنید و سفارش مدنظرتان را با ساده ترین روش ممکن ثبت کنید

۲۰۰ اتو ویو

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۵۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰ اتو ویو

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۸۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰ اتو ویو

۱K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۱۶۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰ اتو ویو

۲K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۳۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۳۰۰۰ اتو ویو

۳K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۴۴۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰۰ اتو ویو

۵K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۷۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰۰ اتو ویو

۱۰K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۱۲۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰۰ اتو ویو

۲۰K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۲۲۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰K اتو ویو

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۵۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰K اتو ویو

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۹۶۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۵۰K اتو ویو

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۲۴۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰K اتو ویو

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۴۰۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

بازدید اتوماتیک برای ۵۰ پست آینده

انتخاب خود را به واسطه هر یک از خدمات زیر دریافت کنید و سفارش مدنظرتان را با ساده ترین روش ممکن ثبت کنید

۲۰۰ بازدید خودکار

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۲۵۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰ بازدید خودکار

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۲۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰ بازدید خودکار

۱K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۴۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰ بازدید خودکار

۲K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۷۵۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۳۰۰۰ بازدید خودکار

۳K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۱۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰۰ بازدید خودکار

۵K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۷۵۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰۰ بازدید خودکار

۱۰K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۳۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰۰ بازدید خودکار

۲۰K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۵۵۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰K بازدید خودکار

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۲۵۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰K بازدید خودکار

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۲۴۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۵۰K بازدید خودکار

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۶۰۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰K بازدید خودکار

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

پرداخت امن با کلیه کارت های شتاب

شروع فوری پس از ثبت سفارش

بدون نیاز به فالو کردن دیگران توسط شما

۱۰۰ ٪ سازگار با قونین اینستاگرام

۱۰۰ ٪ امن و مطمئن برای پیج شما

پسوردتون رو از شما نمی پرسیم

مزایای خرید لایکر اتوماتیک از فالوجت

اگر هنوز تردید در خرید لایک خودکار دارید یا نمی دونید این سرویس را از فالوجت تهیه کنید یا نه، بد نیست به موارد زیر توجه داشته باشید:
۱۰ خط تلفن همزمان
کارشناسان خبره
شانس ورود به اکسپلور
بالارفتن نرخ تعامل پیج

دیدن بسته‌ها

لایک اتوماتیک چیه و چرا باید بخریم؟

دیگه نیازی نیست بعد از این که هر پستی رو اپلود کردین، وارد سایت فالوجت بشین و برای اون پست سفارش لایک ثبت کنین
از پرطرفدارترین سرویس‌ها در میان بازیگران و سلبریتی‌های ایرانی
برای پست‌های آینده از همین حالا لایک بخر
دیدن بسته‌ها

ممکن است باز هم سوالای داشته باشید

اگر در بین موارد زیر پاسخ خود را پیدا نکردید، تیم پشتیبانی صمیمی ما برای مشورت دادن به شما آماده اند.

سوالات متداول

متاسفانه خیر.

می توانید در آن بازه ای که سفارش فالوور می دید تنظیمات پیج خود را در حالت پابلیک (باز) درآورید . سپس بعد از دریافت، به‌ حالت اصلی خود برگردانید . 

لایک ها و فالور های فوری سایت از طرف کاربران حقیقی هستند . به همین خاطر برای پیج شما هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی شود.

ریزش بسیاری کمی خواهد داشت .

درثانی تیم پشتیبانی ما همواره در کنار شماست.

مجموعه ما تشکیل شده از ،یک بازار تبادل لایک و فالوور شبکه های اجتماعی است. پس از ثبت سفارش شما، پرفایل یا پست شما در شبکه کاربران ما نمایش داده می شود و آن ها عملیات مورد نظر (لایک، فالو، بازدید از ویدیو و …) را به بهترین شکل ممکن انجام می دهند.

پشتیبانی ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته