لایک اتوماتیک برای ۱۰ پست آینده

انتخاب خود را به واسطه هر یک از خدمات زیر دریافت کنید و سفارش مدنظرتان را با ساده ترین روش ممکن ثبت کنید

انقضا بسته‌های ۱۰ پست آینده، ۳۰ روز است.

۱۰۰ لایک خودکار

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۴۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰ لایک خودکار

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۷۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰ لایک خودکار

برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱۴۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰ لایک خودکار

۱K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۲۲۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰ لایک خودکار

۲K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۳۹۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۴۰۰۰ لایک خودکار

۴K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۷۵۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰۰ لایک خودکار

۱۰K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۱۹۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰۰ لایک خودکار

۲۰K اتو ویو برای هر یک از ۱۰ پست آتی
تومان ۳۶۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

لایک اتوماتیک برای ۲۰ پست آینده

انتخاب خود را به واسطه هر یک از خدمات زیر دریافت کنید و سفارش مدنظرتان را با ساده ترین روش ممکن ثبت کنید

انقضا بسته‌های ۲۰ پست آینده، ۶۰ روز است.

۱۰۰ لایک اتوماتیک

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۸۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰ لایک اتوماتیک

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۱۴۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰ لایک اتوماتیک

برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۲۸۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰ لایک اتوماتیک

۱K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۴۴۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰ لایک اتوماتیک

۲K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۷۸۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۴۰۰۰ لایک اتوماتیک

۴K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۱۵۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰۰ لایک اتوماتیک

۱۰K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۳۸۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰۰ لایک اتوماتیک

۲۰K اتو ویو برای هر یک از ۲۰ پست آتی
تومان ۷۲۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

لایک اتوماتیک برای ۵۰ پست آینده

انتخاب خود را به واسطه هر یک از خدمات زیر دریافت کنید و سفارش مدنظرتان را با ساده ترین روش ممکن ثبت کنید

انقضا بسته‌های ۵۰ پست آینده، ۹۰ روز است.

۱۰۰ اتو لایک

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۲۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰ اتو لایک

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۳۵۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۵۰۰ اتو لایک

برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۷۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰ اتو لایک

۱K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۱۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰ اتو لایک

۲K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۹۵۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۴۰۰۰ اتو لایک

۴K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۳۷۵۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۱۰۰۰۰ اتو لایک

۱۰K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۹۵۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

۲۰۰۰۰ اتو لایک

۲۰K اتو ویو برای هر یک از ۵۰ پست آتی
تومان ۱۸۰۰۰۰۰۰
 • زمان شروع ویو : صفر تا ۶ دقیقه پس از انتشار پست
 • زمان تکمیل شدن سفارش : هر پست تا دو ساعت پس از انتشار

ملیت اکانت‌ها ایرانی

شروع فوری و خودکار پس از ثبت سفارش

رصد هوشمند شبانه‌ روزی پیج شما برای تشخیص پست جدید

کاملا سازگار با قوانین اینستاگرام

۱۰۰ ٪ امن و مطمئن برای پیج شما

پسوردتون رو از شما نمی پرسیم

لایک اتوماتیک چيست و چرا باید برای پیج فعالش کنیم؟

با فعال کردن سرویس لایک اتوماتیک سلام رویا بعد از گذاشتن پست جدید دیگر نیاز نیست که برای ثبت سفارش لایک به سایت ما مراجعه کنید
✔ از پرطرفدارترین سرویس‌ها در میان بازیگران و سلبریتی‌های ایرانی
✔ برای پست‌های آینده از همین حالا لایک بخر

مزیت های لایک اتوماتیک ما

اگر هنوز تردیدای در خرید لایک خودکار دارید یا نمی دانید که این سرویس را از سایت ما تهیه کنید یا نه، باید با دقت به موارد زیر توجه داشته باشید:
⚜ پشتیبانی فعال و حرفه ای
⚜ کارشناسان خبره
⚜ شانس ورود به اکسپلور
⚜ بالارفتن نرخ تعامل پیج

اگر می خواهید طی یک سفارش اقدام به افزایش لایک پست هایی کنید که در آینده منتشر می کنید بهترین راه استفاده از خدمات ماست است.

دیگر نیاز نیست برای هر پست جداگانه لایک بخرید و نگران این موضوع باشید که در صورت فراموش کردن سفارش لایک چگونه به پست های خود در نظر مخاطبان اعتبار ببخشید و یا بخواهم روند افزایش فالوور در کنار کاهش لایک را در دید اینستاگرام و مخاطبانتان طبیعی جلوه دهید؟!

 

تنها کافیست کار را به ما بسپارید و با خیال آسوده پست های خود را منتشر کنید و شاهد افزایش لایک و اعتبار خود در شبکه های اجتماعی باشید.

شما می توانید فرایند افزایش لایک پیج خود را خودکار کنید با این کار تنها دغدغه شما انتشار محتوای جذاب بر اساس تقویم محتوایی تان است وبس.

 

پس اول تعداد پست هایی که می خواهید لایک شوند را مشخص کنید سپس شاهد رشد و افزایش لایک ها و اعتبارتان باشید

سرویس لایک اتوماتیک و پست های قدیمی 

اگر از امروز تصمیمی گرفتید برای اکانت خود فالوور بخرید یا لایک اعمال کنید برای اینکه اکانت شما در نزد مخاطبانتان روند رشد طبیعی داشته باشد و اعتبار اکانت خود را حفظ کنید ابتدا با استفاده از سرویس خرید لایک اقدام به خرید لایک برای یک یا چند پست قدیمی خود کنید سپس با استفاده از این سرویس برای اخرین پست و پست های اتی خود لایک اتوماتیک بخرید. 

ممکن است باز هم سوالاتی داشته باشید

اگر در بین موارد زیر پاسخ خود را پیدا نکردید، تیم پشتیبانی صمیمی ما برای مشورت دادن به شما آماده اند.

سوالات متداول

به محض ثبت سفارش شما در سایت عملیات لایک شروع خواهد شد.

بله

این کار به وسیله ربات لایک اتوماتیک  سایت ما انجام می‌شود و فرقی ندارد که چه روزی یا چه ساعتی پستتون رو آپلود کنید.

بله

لایک کننده ها ایرانی و واقعی هستند.

البته برای تاثیر بهتر و موثرتر جهت افزایش فالوو و ویو اینستاگرامی خود بهتر است  برای ویدیو ها و فیلم های اینستاگرامی خود به غیر از خرید لایک، ویو اینستاگرام را نیز خریداری کنید.

سابقه کاری ما معرف کیفیت خدمات ما و اعتماد مشتریان ما است. همچنین داشتن نماد اعتماد الکترونیک نیز فاکتوری دیگر در جهت جلب اعتماد مشتریان ما است.

پشتیبانی ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته